Alanlar Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

 

 

 ALAN ÖĞRETMENLERİ
Serap Sekmen Nurcan Eren   Filiz Eriş
 Serap SEKMEN Nurcan EREN Filiz ERİŞ
 Alan Şefi Alan Öğretmeni  Alan Öğretmeni 

 

 

 

 

 

ALAN DERSLERİ

 

 

 

ALAN DERSLERİ

MESLEKİ GELİŞİM
GELİŞİM ALANLARI
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
ÇOCUK BESLENMESİ
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE
MÜZİK
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKERİ VE KURUMLARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
ÖZEL EĞİTİM ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM
ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM
OYUNCAK YAPIMI
ÇOCUKLA İLETİŞİM
DRAMA ÇOCUK BAKIMI

ÖĞRENCİ SAYILARI 10.SINIF:35
11.SINIF:27
12.SINIF:26
ALANIN TANIMI:  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI:  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI  
1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ  Tanımı: Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. ÖZEL EĞİTİM  Tanımı: Özel eğitimde öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında özel eğitimde öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
EĞİTİM PROGRAMI  Genel Amaçlar: Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretim programı bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanısıra, çağımızın gereği olan insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmayı hedeflemiştir. Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretim programı; 1-Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini kavrar. 2- 0-6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini ve gelişimlerine etki eden etmenleri kavrar. 3-Anne ve çocuk sağlığının önemini kavrar 4- Özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanır. 5-Temel beslenme ilke ve esaslarına dayalı olarak süt çağı, oyun çağı, okul çağı çocuğunun özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, problemlerini ve yetersizliklerini kapsar. 6-0-6 yaş çocuklarına, hamile ve emziklilere uygun menü hazırlama ve uygulama becerisi kazanır. 7-Çocukta beden ve ruh sağlığının önemini benimser. 8-İlk yardım konusunda temel bilgi ve beceri kazanır. 9- Çevresi ile sağlılı ilişkiler kurmada iletişimin önemini kavrar. 10- Okul öncesi eğitimin amaçlarını, okul öncesi eğitim kurumlarının işlevlerini ve özelliklerini kavrar. 11- Okul öncesi eğitim kurumları için ilkelerine uygun eğitim programı hazırlar ve uygular. 12- Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılacak eğitici araç-gereç ve oyuncakları tekniğine uygun olarak hazırlar ve kullanır. 13- Özel eğitim gerektiren çocuklar için ilkelerine uygun eğitim ortamı düzenler . 14- Okul öncesi dönem çocuğunda yaratıcılığın önemini kavrar, çeşitli yaratıcı çocuk etkinlikleri planlar, hazırlar, uygular. 15- Okul öncesi eğitimde okul aile birliğinin önemini, okula ve aileye düşen sorumlulukları kavrar. 16- Sağlıklı bir toplum oluşmasında okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve eğitim özelliklerini bilmenin önemini benimser. Üç yıllık öğretim programını tamamlayan öğrenci, Okul Öncesi Eğitimi Elemanı : Okul öncesi eğitim kurumlarında, günlük plan hazırlayabilen, çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayabilen , çocuk hastalıklarını tanıyan, ilk yardımla ilgili gereken önlemleri alabilen , çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun etkinlik hazırlayabilen anaokul öğretmenine yardımcı, okul öncesi eğitim konusunda bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir. Bakıcı Anne : Yeni doğan bebeğin özelliklerini ve gelişimini etkileyen faktörleri, 0-2 yaş çocuğunun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini bilen, 0-2 yaş çocuklarının beslenme şekillerini uygulayabilen , sık görülen şikayet ve hastalıkların belirtilerini tanıyıp farkedebilen, anne baba ile gerekli iletişimi kurup oyunun çocuğun gelişimindeki önemini kavrayıp uygulayabilen kişilerdir.
GİRİŞ KOŞULLARI  Öğrencilerin sağlık durumu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
STAJ DURUMU:  Öğrenciler 12. sınıfta haftada 24 saat staj yapmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikler dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; 1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında, 2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI  1.Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER  1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği´ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
BELGELENDİRME  1.Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ  1.Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1.Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2.Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3.Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4.Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5.Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 2.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. 3.Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır. 1.Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2.Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
ALAN KODU VE ADI  1292 -ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
ÖSYM 2011 KLAVUZUNA GÖRE(LİSANS )  TABLO 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Aşağıda belirtilen alandan mezun olanlar,Yüksek Öğretim Lisans Programlarına Yerleştirilirken,yerleştirme puanları, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılması ve YGS ve LYS Puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek;ayrıca yerleştirme puanlarına ilgili AOBP´nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. 

BÖLÜM ADI
SÜRESİ PUAN TÜRÜ
Çocuk Gelişimi 4 YGS 5
Görme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS 4
İşitme Engeliler Öğretmenliği 4 YGS4
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS 5
Okul Öncesi Öğretmenliği(Açıköğretim-) 4 ------
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 YGS 4
Sosyal Hizmet 4 YGS5
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 YGS6
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 4 YGS4
ÖSYM 2011 KLAVUZUNA GÖRE(ÖN LİSANS)  TABLO 3C (Sınavsız Geçiş)

BÖLÜM ADI

SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

Çocuk Gelişimi 2 Sınavsız Geçiş
Sosyal Hizmetler 2 Sınavsız Geçiş

 

 

 

 

 

 Yayın:14.12.2012 - Güncelleme:14.12.2012 - 13:22