Haberler Devamsızlık

Devamsızlık

Okula devam konusunda son değişiklikler açıklaması

Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Önemli Duyuru

Sayın Velilerimiz,

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında değişen eğitim sistemi doğrultusunda öğrencilerin mazeretsiz devamsızlık durumu ortadan kalkmıştır. Öğrencilerin okula mazeretsiz olarak gelmeme gibi, 20 gün devamsızlık hakkı gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerin mazereti olmadığı müddetçe okula devamı esastır. Öğrencinin okula gelmediği günler raporu varsa raporunu, hastaneye gitmişse hastaneye gittiğine dair belgesini en geç 3 gün içerisinde okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir sebepten dolayı  öğrencimiz okula gelememişse velimizin okula gelerek öğrenci mazeret izin dilekçesi doldurması gerekmektir. Öğrencinizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu uyarılara uyarak gerekli işlemleri yapmanızı rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Okul İdaresi

 

Dilekçe Örneği:

 

 

Ahmet Emin Yalman Ortaokulu/İlkokulu Müdürlüğüne

                                                                                                                                 Beyoğlu

 

 

 

Velisi bulunduğum ……….. sınıfındaki ……….. no’lu …………………………………………… adlı öğrencim ……………………… tarihinde ………………………………………………………………………………………………........ nedeniyle okula gelememiştir.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

 

Velinin Adı Soyadı

İmza

Tarih

 

                                                                                                                                                                                              

         Devam/Devamsızlık

 • Öğrencinin okul başarısını en      çok etkileyen temel unsur eğitimde sürekliliktir.
 • İlköğretim kurumlarında      velinin, öğrencinin okula devamını sağlaması yasal bir zorunluluktur.
 • Okula gelmeyen öğrenci o gün      işlenen ders ve ödevlerden sorumlu tutulduğunu bilerek tedbirini alır.
 • Her gün birinci dersin ilk on      beş dakikası içerisinde şubelerdeki öğrenci yoklamaları sınıf Müdür      Yardımcısına ulaştırılır.
 • Öğrencinin devamsızlığı ile      ilgili ön bilgi vermeyen veli Müdür Yardımcısı tarafından aranır ve      öğrencinin durumu hakkında bilgi alınır.
 • Gün boyu derse giren      öğretmenler derse başlarken öğrenci yoklamasını dikkatli bir şekilde alır,      bir önceki dersin yoklamasıyla karşılaştırarak yoklama fişini      işler-imzalar.
 • Sınıf Müdür Yardımcıları      öğrenci devamsızlıklarını biriktirmeden günlük olarak bilgisayara      kaydeder, yoklama fişlerini dosyalar.
 • Gün içinde okuldan ayrılmak      durumunda kalan öğrencinin velisi Okul Müdürü’ne hitaben yazdığı dilekçeyi      Müdür Yardımcısı’na verir ve okuldan Çıkış İzin Kağıdı’nı alır. İzin      Kağıdı çıkışta güvenlik birimine teslim edilir.
 • Okula gelmeyen öğrencinin      velisi sınıf Müdür Yardımcısı’na Rapor veya Mazeret Dilekçesi’ni en geç      beş gün içerisinde teslim eder.
 • Devamsızlığı olan öğrencilerin      velileri Okul İdaresi tarafından muhtelif zamanlarda yazılı olarak      uyarılır.
 • Mazeret bildirmeksizin yazılı      sınavına katılmayan öğrenciye yönetmelik gereği sıfır(0) verilir.
 • Üç günü geçen devamsızlıklar      ‘doktor raporu’ ile belgelendirilir.
 • Tedavi görülen hastane      başhekimliğinden alınan ve resmi mühür, imza, protokol no’su olan raporlar      kabul edilir.
 • Raporlu oluşu nedeniyle sınava      katılmayan öğrenciyle rapor bitim tarihinden hemen sonra yeni bir sınav      yapılır.
 • Raporlar Okul Müdürü tarafından      resmi kayda geçirilir. Teftiş evrakı olarak dosyalanır
 • Gün içinde en az iki derse      gelmeyen öğrenci devamsızlık defterine yarım gün yok yazılır. Dönem      sonlarında devamsızlık hesaplanırken yarım kalan gün tam güne tamamlanır.
 • Rahatsızlığı nedeniyle Beden      Eğitim dersinden raporlu olan öğrenciler derse Beden Eğitim kıyafetiyle      gelirler, kenarda oturup dersi izlerler.

DERSE GEÇ KALMA – İZİN

 

 • Öğrenciler kıyafetleriyle ve      ders araç gereçleriyle derse hazır bir şekilde öğretmenlerini bekler.
 • Öğrenciler eğitim-öğretim      çalışmalarından yeterince verim alabilmek için dersin kesintiye      uğratılmaması gerektiğinin farkındadırlar.
 • Dersi kesintiye uğratmamak için      zamanı planlı kullanma becerilerini geliştirirler.
 • Derse mazeretsiz öğretmenden      sonra gelen öğrenci Müdür Yardımcısı’ndan geç kağıdı almak şartıyla derse      girebilir.
 • Geç kağıdı almak üzere sınıf      Müdür Yardımcısı’na başvuran öğrenci, geç kalma gerekçesini ve bulunduğu      yeri izah etmek zorundadır.
 • Ders saatleri dahilinde ancak      Müdür Yardımcısı’ndan ‘Revir Kağıdı’ alan öğrenci okul revirine gidebilir.
 • Ders öğretmeninin izin verme ya      da öğrenciyi dersten alıkoyma gibi bir yetkisi söz konusu değildir.
 • Öğretmen ders esnasında gelişen      nedenlerden dolayı öğrencinin sınıf dışında olmasına karar vermişse      mutlaka Müdür Yardımcısı’nı bilgilendirir.
 • Geç kalan öğrenci ‘Revir      Kağıdı’ ya da ‘Geç Kağıdı’ ile ancak derse girebilir.
 • İdari izin kullanacak      öğrencilere ait işlem, görevli öğrenci listesi ilgili öğretmen tarafından      Okul Müdürü’ne onaylatıldıktan ve ilgili sınıf Müdür Yardımcısı’na teslim      edildikten sonra başlatılabilir.
 • Gecikmeyi alışkanlık haline      getiren öğrencinin durumu;
  • Danışman öğretmen
  • Müdür Yardımcısı
  • Rehber Danışman
  • Öğrenci Velisi
  • Onur Kurulu Temsilcisi       tarafından oluşturulan komisyonda görüşülerek, çözüm üretilir.
 • Spor salonu, laboratuvar,      kütüphane, atölye vb. yerlerde yapılan etkinlikler nedeniyle bir sonraki      derse geç gelme mazeret olarak kabul edilmez.
 Yayın:21.02.2013 - Güncelleme:21.02.2013 - 11:50