OKULUMUZ HAKKINDA OKUL-AİLE Birliği

OKUL-AİLE Birliği

OKUL AİLE BİRLİĞİ


HESAP NO:16000086

 

 BANKA ADI:

HALK BANKASI TAŞKÖPRÜ ŞUBESİ

 


2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU


 Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                   Yönetim Kurulu Başkan Yard.                                    

       İsmail COŞKUN                                                                                                                           Üstün GÜNEY                                                  Yazman                                                           Sayman                                                                  Üye

   Yıldız Günal                                                       Hasan ŞAHİN                                                      Yusuf YAMAK

  


DENETLEME KURULU ÜYELERİ

         Asil Üye                                                                                                                                               Yedek Üye

   Mehmet Özsoy                                                                                                                                       Kemal Tuzcu

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ AMAÇ VE GÖREVLERİ

Okul-Aile Birliğimiz,öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,

          Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermeyi ve bu amaç doğrultusunda velilerle iş birliği yapmayı,

          Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,

          Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte  bulunmayı,

          Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,

          Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,

          Okulda düzenlenecek Sosyal, kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,

          Bölgesinde ve İl’inde Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı,

          Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,

          Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev  olarak üstlenmiştir.

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Okul aile birliğinin kuruluş amacı, Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda okul ile aile arasında bütünleşmeyi geliştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamaktır. Aile Birliği , okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur. Okul aile birliği okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenci velilerinden seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerinden oluşur. Öğrencilerin disipline, ders çalışmaya, sorumluluk yüklenmelerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı , topluma yararlı fertler olarak yetişmelerini sağlamaya yardımcı olmak okul aile birliği görevleri arasında sayılabilir Şimdi sizlere biraz Okul Aile Birliği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Nasıl kurulur? Kimlerden seçilir? Kaç üyeden oluşur? Ne zamanlar toplanır? Neler Yapar? Bütün bir yıl yapılacak çalışmalar nelerdir?

Birliğin organları şunlardır; 

a) Genel kurul (Bütün veliler, okul öğretmen ve idarecileri ile gönüllü üyelerden oluşur.) 
b)Yönetim Kurulu, (Genel kurulca seçilen üyelerden oluşur) 
c) Denetleme Kurulu, (genel kurulca seçilen üyelerden oluşur.)

Nasıl Kurulur? Her eğitim yılının başında tüm velilere 15 gün önceden gündem maddeleri belirtilerek duyurulmak sureti ile gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında gönüllü olan veli adaylardan talip olanlar arasından açık oylama ile seçim yapılmak sureti ile seçilir.

Kimlerden Seçilir? Olağan Genel Kurula katılan ve aday olan gönüllü veliler arasından seçilir.

Ne Zaman Toplanır? Okul Aile Birliği yönetim kurulu gündemi belli olmak üzere ayda bir, denetleme kurulu 6 ayda bir olmak üzere yılda en az iki defa ve lüzum üzerine toplanır.

Kaç Üyeden Oluşur? Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bunların 2 si velilerden 1´i öğretmenler kurulu arasından seçilir.

Yönetim kuruluna kimler seçilemez? Bir üye birden fazla birlik yönetiminde görev alamaz Devletim şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref hasiyet kırıcı suçlarla resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştıranlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar seçilemez.

Okul Aile Birliğine Dışardan Üye Kabul edilir mi? Okul Aile Birliği kurulunda yer almayan üyeler Birliğin ortak kararı ile "Gönüllü Üye" seçilirler. Gönüllü üyeler arzu ettikleri durumda katılımlarını önceden Okul Aile Birliği Başkanına bildirmek sureti ile toplantılara katılabilirler.

Üyeliğin düşmesi nasıl olur ? Yönetim kurulu üyesinin istifası veya öğrencisinin bir başka okula nakil gitmesi durumunda üyelik, 3 defa özürsüz toplantıya katılmaması halinde düşer. Yerine En çok oyu alan yedek üye seçilir. 

Görevleri nelerdir? 

 Birliğin görevleri şunlardır:

a) Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında anne ve babaları aydınlatmak, 
b) Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak, 
c) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkânlar hazırlanmak, 
d) Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla işbirliği yapmak, 
e) Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak. 
f) Yönetim Kurulu çalışmaları sırasında karşılaşan güçlüklerin giderilmesi konusunda okul müdürlüğü, veliler ve ana-babalarla işbirliği yapar. 
) Yönetim Kurulu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel ve diğer yetkili mercilere karşı sorumludur. 
h) Okulun kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işletmek veya kiraya vermek.

Okul Aile Birlikleri Başka Neler Yapar ? 

 1- Düzenli olarak Okul Aile Birliği toplantıları düzenleyerek gündem maddelerini toplanıp 
2- Gündemde yer alan konuları tartışarak çözümler üretir.
3- Okul ve öğrencilerin sosyal etkinliklerine destek verir. 
4- Öğretmenler Günü Kutlamasına destek verir.
5- Okul içi Kermesler düzenler. 
6- Okulun Yardım Komitesine destek olur.
7- Veliler ile iletişimi geliştirmek amacı ile günler ve organizasyonlar yapar.
8- Öğrenciler için okulda moral günleri organize eder.
9- Fakir Öğrencilere yiyecek, giyecek ve kırtasiye yardımı veya burs ayarlar.
10- Öğrencilerin okul dışı gezilerinin düzenlenmesinde Okul idaresine destek verir.
11- Rehberlik tarafından düzenlenen tüm veli seminerlerinde destek verir.
12 -Velileri okul aktivitelerinden haberdar etmek amacı ile Okul Aile Birliği Bültenini yayınlar.
13- Derslerde öğretmenlerin konularda faydalanabileceği konuşmacılar getirir.
14- Okul Aile Birliği web sitesini düzenler.
15- Velilerimizin sorunlarını Okul idaresinin karşısına getirerek çözümüne kadar konuları takip eder.
16- Okulun ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olur.
17- Okul ihtiyaçlarının giderilmesinde velilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile sıkı ilişkiler kurar.
18- Okula velilerin bağış yapmasını sağlar.
19- Okul giderlerinin karşılanması hususunda kararlar alır, takibini yapar.
20- Problemli öğrencilerin problemlerinin çözümü yönünde yardımcı olur.
21- Okul disiplinin sağlanmasında okul idaresine yardımcı olur.
22-Yılsonu geceleri, sergiler düzenler.
23- Okulda yapılacak olan belirli gün ve haftalara katılır ve yardımcı olur.
24- Yönetmelik gereği verilen görevler yerine getirilir.
25- Her ay toplantı gerçekleştirir.
26- Okul yönetimine ve öğretmenlere öneriler sunar. 
 

Görev Dağılım Nasıl yapılır? Genel kurul toplantısından sonra 2 hafta içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yapar.Başkan: Veli üyelerden olur en fazla 4 dönem yapabilir. Başkan Yrd: Bütün üyelerden olabilir. Muhasip: Bütün üyelerden olabilir Sekreter: Bütün üyelerden olabilir 3 Üye: Bütün üyelerden

 Yayın:17.12.2012 - Güncelleme:31.12.2013 - 09:11