Projeler Temiz Sınıf,Temiz Okul,Tertemiz Köy Projesi

Temiz Sınıf,Temiz Okul,Tertemiz Köy Projesi

000000

  

 ACI

İLKOKULU/ORTAOKULU

‘TEMİZ SINIF, TEMİZ

OKUL, TERTEMİZ BİR

 KÖY’

    PROJESİ

                                                                                                                          2012 2013

                                                                                                                        HAVVA DOĞAN                                                                         

PROJE TAKVİMİ:

YAPILACAK İŞ

YAPILACAK TARİH

KOORDİNASYON

Temiz sınıfların seçimi

Her hafta komisyonca belirlenen gün

Temiz Sınıf Seçme Komisyonu

Çevre temizliği ile ilgili pankartların hazırlanması

Sürekli

Sınıf öğretmenleri gözetiminde öğrencilerce

Köy çevresinin  ve derenin temizlenmesi

20 NİSAN 2013

 

Öğretmenler gözetiminde öğrencilerce,köy halkı

Temizliği Koruma

Sürekli

Öğretmen ve Öğrenciler-Köy Halkı

Ödüllendirme süreci

Her hafta

Okul idaresi tarafından haftanın en temiz sınıfına

 

PROJENİN AMACI:

1- Çocuklarımıza önce kişisel temizlik alışkanlıklarını en kalıcı şekilde kazandırmak,

2- ‘Okulumuz evimizdir’ düşüncesini kabullenmiş ve ona göre okula aidiyet duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmek,

3- Öğrencilerimize ve köylülerimize yaşadıkları yerin temizliğinin kendi kişiliklerini yansıttığı bilincini yerleştirmek,

4-Geleceğin gıptayla bakılan, temizliğiyle anılan köyünü meydana getirmek.

  PROJENİN GEREKÇESİ:

          Okullarda sağlanan çevre standartları ve hijyen, çocuklarda sağlığın eğitimdeki başarısının önemli belirleyicileridir. Çocuklar bir yılın yarıdan fazlasını okul ve yakın çevresinde geçirmektedir. Bu zaman içinde de fiziksel ve zihinsel gelişimleri bu çevreden önemli ölçüde etkilenmektedir. Okul sağlığı kapsamında çevre; okul binası ve sınıflar, okulun yakın çevresi, mutfak, tuvaletler, havalandırma, aydınlatma gibi fiziksel ve psikososyal çevre olarak gruplandırılabilir.

Çocuklar okulda çeşitli yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyle temasta bulunmakta, aynı tuvaletleri, yemekhaneyi ve kantini kullanmaktadır. Dolayısıyla okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygın transferine neden olmaktadırlar.

Başta grip olmak üzere; bulaşıcı hepatitler, döküntülü viral (solunum) enfeksiyonları, bağırsak parazitleri gibi birçok bulaşıcı hastalık, eğer dikkat edilmezse okul ortamında kişiden kişiye kolayca yayılabilir. Bu hastalıklar, sadece öğrencilerle sınırlı kalmaz, onlardan ailelerine ve tüm topluma yayılabilir. Bu bakımdan okullarda temizlik ve hijyen, toplum sağlığı açısından da çok önemlidir.

Mikrobik üremenin ve yayılmanın en yüksek olduğu tuvalet, yemekhane gibi alanlarda hijyene dikkat edilmesi ve bu yerlerde çalışanlara eğitim verilmesi gerekmektedir.

         İçme suyu alınan musluklar, tuvaletlerden ayrı ve uzak mekânlara yerleştirilmemiş olması ciddi bir sorundur. Okul yemekhanesi ve tuvaletlere uzak olmalıdır. Tuvalet ve lavaboların temizliği okullarda en önemli kısımdır.

Binlerce çocuğumuzun okuduğu okullarda bulunan tuvaletlerin temiz ve bakımlı olması çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Okullar her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da duyarlı ve örnek olmalıdır. Özellikle tuvalet temizliği gibi toplumumuzda eksik olan bir alanda okullarda verilecek eğitimin önemi büyüktür. Çünkü temizlik eğitimi ailede başlar ve okulda devam eder.

Tuvaletleri bakımsız ve temiz olmayan bir okulda verilecek eğitimin yarar sağlaması beklenemez. Çünkü çocuklar her konuda olduğu gibi temizlikte de, bulundukları ortamları model alırlar. Bu nedenle tüm okulların tuvaletleri temiz, hijyenik ve bakımlı olmalıdır. Temiz ve hijyenik olmayan tuvaletler insan sağlığını bozacak hastalıklara neden olmakta bu da iş kaybı, derslere devamsızlık gibi olumsuzlukları beraberinde getirerek eğitimdeki başarıyı etkilemektedir.

Temiz ve hijyenik ortamların okul gibi eğitim kurumlarında önemi çok büyüktür. Çocuklar hayatları boyunca örnek ve model alacakları davranışları bulundukları yakın çevreden ve iletişimde bulundukları kişilerden öğrenir. “Aile” çocuğun ilk karşılaştığı, “Okul” da ikinci karşılaştığı model ortamlardır. Bu nedenle, okuldaki ve evdeki eğitim ortamları önem taşımaktadır. Evdeki ve okuldaki tuvaletlerin de eğitim ortamına dönüştürülmesi gerekir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

1-    Öğrenciler

2-    Köy halkı

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:

1-    Temiz Sınıf Seçim Komisyonu kurulması

2-    Komisyonca her hafta en temiz sınıfın belirlenmesi ve törenlerde o sınıfın öğretmeni ve sınıf başkanına beyaz bayrağın teslim edilmesi

3-    Temizlik ile ilgili pankartların hazırlanması

4-    Köy çevresinin öğrencilerce pankartlar eşliğinde temizlenmesi

5-    Temizlik konusunda köyümüzdeki kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gidilmesi

6-    Ödüllendirme süreci

PROJE HAZIRLANIRKEN KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR:

1-    Öğrencilerde temizlik ile ilgili yanlış alışkanlıkların aşılması zaman alabilir,

2-    Okulda verilen temizlik eğitimi evde desteklenmezse olumlu davranışlar dönütü geç elde edilebilir

3-    Velilerde ‘Böyle gelmiş böyle gider’ mantığını aşmak zaman alabilir

KARŞILAŞILACAK ZORLUKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

1-    Ne kadar zaman alırsa alsın sabırlı bir şekilde eğitim verilmeye devam edilecek,

2-    Öğrenciler ödüllendirme yoluyla temiz olmaya teşvik edilecekler

3-    Her öğrenci gönüllü bir temizlik müfettişi olacak ve gerekli zamanlarda gerekli kişilere uyarılarda bulunacak

       4- En fazla haftanın en temiz sınıfı seçilen sınıf, o sınıfın öğretmeni ve o sınıf öğrencilerinin velileri yıl sonunda geziye götürüleceklerdir.

 

PROJDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

       1- Daha sağlıklı bir nesil yetişecektir,

       2- Temiz ortamda eğitim gören öğrenciler kendilerini daha değerli hissedecekler, bu da ders başarılarında artışa vesile olacaktır.

       3- Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu artacak ve disiplin sorunlarında azalma gözlemlenecektir.

       4- Köy halkının okula karşı tutumunda olumlu değişiklikler gözlemlenecektir.

     PROJENİN HAZIRLANMA SÜRECİ:

1-    Okul idaresince, başkanlığını müdür yardımcısının yaptığı ve her hafta en temiz sınıfı seçen ‘Temiz Sınıf Seçme Komisyonu’ kuruldu.

2-    Komisyon tarafından temiz sınıf seçilme kriterleri belirlendi.

3-    Her hafta düzenli olarak o haftanın en temiz sınıfı seçildi.

4-    Sene sonunda en fazla temiz sınıf seçilen sınıf, o sınıfın sınıf öğretmeni ve velileri geziye   götürüleceklerdir.

SONUÇLAR:

1-    Her hafta temiz sınıf seçilebilmek için güdülenen çocukların temizlik alışkanlıklarında olumlu değişiklikler olduğu gözlemlendi.

2-    Daha temiz bir ortamda ders işleyen öğretmenlerin daha mutlu oldukları ve bunun verimliliklerini artırdığı yine öğretmenlerce dile getirildi.

3-    Öğrenciler değerli bireri birey oldukları duygusunu tattılar ve bu da başarılarının artmasına sebep oldu.

4-    Okulun temizliği gerek ziyarete gelen köylülerimizce, gerekse resmi görevlilerce her defasında övülerek okul idarecilerimizden öğretmenlerimize ve hizmetlilerimize dek herkeste daha fazla çalışma isteği doğurdu.

5-    Temiz sınıf seçimi tüm sınıflar arası tatlı bir rekabete sebep olarak bu rekabetten başarının da artması sağlandı.

6-    Köylülerdeki eski temizlik alışkanlıklarının yanlış olduğu kendilerine bizzat çocuklarınca anlatıldı.

7-    Okulun köy temizliğine verdiği önem köylülerin okula daha fazla gelmelerine ve dolayısıyla okul-aile işbirliğinin artmasına sebep oldu.

             Dereler Neden Islah Edilmektedir? 
Dereler, çevreye uyumlu, doğal ve güzel bir görünüme özen gösterilerek ıslah edilmektedir. Dere ıslah çalışmalarımızın amaçları şöyledir; 
 -Su baskınlarına engel olmak. 
 -Yağmur sularının dere kesitine zarar vermesini önlemek. 
 -Dere yatağındaki çöplerin ve diğer malzemelerin çıkarılmasını ve dere yatağının kaynağından ağza kadar temizlenmesini sağlamak. 
 -Dere yatağı içinde suyun akışını engelleyebilecek çeşitli bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek. 
 -Erozyonla veya serbest hafriyatla gelen sürüntü malzemesinin dere yatağını ve ağzını tıkamasını engellemek. 
 -Dere yatakları içine yıllardır birikmiş olan atıkların oksijensiz ortamda bozunması sonucu koku üreten kimyasal reaksiyonu durdurmak, böylelikle koku kaynağını kurutmak. 
 -Islah çalışmaları sonrasında dereler, yazın rekreasyon amacıyla kullanılabilecek şekilde kuru kalacak, kışın da sadece yağmur sularını taşıyacak duruma getirilmişlerdir. 

                                      EN TEMİZ SINIF SEÇİMİ                             

Okulumuz sağlık temizlik ve beslenme klübü tarafından en temiz sınıf seçimi etkinliği başlatılmıştır.  Aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda her hafta bir sınıfımız ayın en temiz sınıfı olarak seçilecek. Dönem sonunda en çok birinci olan sınıfa sürpriz bir hediye verilecektir.

ÇALIŞMASININ AMACI

  • Okulumuz öğrencilerine temizlik bilincinin kazandırılması,
  • Daha temiz bir okul ortamı oluşturulması
  • Öğrencilerimizin temizliğe önem verme ve çevresini temiz tutma alışkanlığı kazanmaları

 UYGULAMA

  • Okulumuzda, her hafta bir sınıfımız temizlik ve düzenine göre değerlendirilerek ayın "haftanın en temiz sınıfı" seçilecektir.
  • Puanlama kulüp öğrencileri yapılarak, verilen puanların ortalaması alınır. En yüksek puanı alan sınıf seçilir.
  • Haftanın en temiz sınıfı seçilmiş olan sınıf/sınıflar diğer haftalarda tekrar seçilebilir.
  • Seçimler her hafta yapılacaktır.
  • Puanlamada her kritere için (en az 0 en fazla 20 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

EN TEMİZ SINIF SEÇME KRİTERLERİ

PUANLAMA KRİTERLERİ

PUAN

ALINAN PUAN

Yazı tahtasının temizliği

20

 

Sınıf Sıralarının  düzeni

20

 

Sınıf içi (zemin)  temizlik ve düzeni

20

 

Sıra altlarının temizliği

20

 

Çöp kutusunun dolu olmaması ve etrafının temiz olması

20

 

  Havva DOĞAN

                                         Proje Sorumlusu                                        

                                                                          15/10/2012

                                                                                                                          Hüseyin KARACA

                                                                                                                             Okul Müdürü

                                           

 Yayın:10.04.2013 - Güncelleme:10.04.2013 - 14:29