Haberler MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliiği Yayınlandı !!!

MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliiği Yayınlandı !!!

Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim kurumlar yönetmeliği 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir..

          MEB Orta öğretim Kurumlar Yönetmeliği 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı bu yönetmelikle  mevzuatı itibarı ile çeşitlilik arz eden ortaöğretim sistemini tek bir çatı altında toplarken diğer yandan Ortaöğretim sistemini  6287 Sayılı kanunada(12 Yıllık Zorunlu eğitim ) uygun hale getirmiştir.MEB.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yürülüğe girmesi ile birlikte 11 yönetmelik ve 4 yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

      227 madde ve 3 geçici maddeden oluşan bu yönetmelik içerdiği hükümler itibarı ile biz uygulayıcıların temel rehberi olması hasebiyle gerek öğretmenlerin,gereköğrenci ve velilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın daha iyi anlaması itibarı ile yönetmeliğin günlük okul hayatımıza getirdiği yenilikleri madde madde irdeleyelim.

       * Yönetmeliğin 9.maddesi tüm Ortaöğretim kurumlarında ders süresini 40 Dk olarak belirleniş ve eşitlemiş,ders zaman çizlgesini İl/İlçe yönetimlerine bırakılırken teneffüsün 5 dk dan öğle arsının 45 dk.dan az olmamsını hükme bağlamıştır.

         * Yönetmeliğin 11.maddesi ders seçimini belirlerken bir seçmeli dersin açılöası için için 12 öğrenci şartını getirmiştir.

         * Yönetmeliğin 4.bölümü Rehberlik,Sosyal Etkinlikler,Okul ve Çvere ilişkileri bölümünde Rehberlik ve Sosyal etkinliklerin bundan öncekinde olduğu gibi mevcut yönetmeliklerle yürütüleceğini hükme bağlamıştır.

        * Yönetmeliğin 21.maddesi Ortaöğretim kurumlarına kayıt esaslarını belirlerken,18 yaş ve evli olmama  ile okurken evlenen öğrenciyi de ilşiği keserek Açık öğretim Lisesine yönlendirmiştir.

       * Yönetmeliğin 24.maddesi sınavsız öğrenci öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjan  belirleme ususl ve esaslarını ortaya koymuş,bir şubdeki öğrenci sayısının 34´ü geçmemesini belirlerken zorunluk halinde 40 a çıarmıştır.

     *Yönetmeliğin 26. maddesi Mesleki bölümlerde grup oluşturmayı belirlerken 10.sınıfta bir alan bölüm açılma şartını 12 öğrenci olarak belirlemiştir.

       *Yönetmeliğin öğrenci işleri ile ilgili hükümlerini içeren ÜÇÜNCÜ KISMININ ikinici bölümünde daha çok öğrencileri ilgilendiren Geç gelme devam ve devamsızlık konularını belirlemiş buna göre,eski yönetmelikten farklı olarak özürsüz 10 toplamda 45 günden günden fazla olan öğrencinin başarısı ne olrsa olsun başarısız saymış,Veli izin belgesi ve sağlık kurumlarında alınacak belgelerle yapılacak devamszılıkları özürlü devamsızlıktan saymıştır.Özel Eğitimlik kaynaştırma öğrencileri için bu süre 60 gün olarak belirlenmiştir.

      *Yönetliğin Dördüncü Kısmı daha çok öğrencilere yönelik olarak öğrenci başarısının tespitinin belrlenmesinin usul ve esaslarını belirlemiştir bunagöre 44.maddede öğrenci başarısı SINAV,PERFORMANS AÇLIŞMASI ,PROJE ve UYGULAMALER OLARAK 100 puan üzerinden değerelendirileceğini hüküm altına almış not skalasını öncekinden farklı lrak geçme notunu 50 olarak belirlemiştir.

   0-49,99 arası GEÇMEZ

   50-59,99 GEÇER   

    60-69,99 ORTA

    70-84,44 İYİ

    85-100 PEKİYİ olarak belirlenmiş ayrıca Bu maddede Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin başarı tespitinin BEP doğrultusunda yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

     *Yönetmeliğin 50.maddesi daha önceki yönetmelikte olmayan PERFORMANS ÇALIŞMASI PROJE yi belirlerken öğrenci başarsının değerlendirme uusullerinden olan DÖNEM ÖDEVİ başlangıçta belirtilen yönetmelikle birlikte kaldırılmış benzer usullerle PERFORMANS ve PROJE ÇALIŞMASı getirilmiştir.Böylelikle öğrencilerimiz Her Dönem en az bir dersten PERFORMANS Bir ders yılınında en az bir dersten PROJE ÇELIŞMASI Yapacaklardır.

    yine burada belrtmekte fayda olacak bir husus ise SÖZLÜ NOTU  uygulaması bu yönetmelikle kaldırılmıştır.

     *Yönetmeliğin 56.maddesi bir dersten başarı şartalarını belirlemiş iki dönem puanının aritmetik ortlamasının en az 50 veya birnci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan ders başarılı sayılmış ders değerlendirmede NOT uygulamsı lkaldırılmıştır.

     *Yönetmeliğin 57.maddesi doğrudan sınıf geçmeyi düzenlerken eski yönetlikte olduğu gibi tüm derslerden başarılı olan ve yıl sonu başarı puanı 50 ve üzeri olanlar bir üst sınıfa geçer derken 2,50 uygulaması kalkmıştır.Ancak ortalama  ve sorumlu geçme uygulamsı devam etmitir.

      *Yönetmeliğin 58.maddesi SORUMLU sınıf geçmeyi düzenlemiş bir üst sınıfa geçnede sorumlu ders sayısını 3 alt derslerle birlikte toplam 6 ile sınırlamıştır.yine bu madde ile eskisinden farklı olarak ŞUBAT ve EYLÜL dönemlerinde yapılan SORUMLULUK SINAVLARI  KASIM ve NİSAN  aylarına alınmış önceden olduğu gibi komisyon marifetiyle değilde ilgili branş öğretmeni tarafından idare tarafından belirlenen takvimle yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

******(Buradanda anlaşılacağı üzere alttan sorumlu dersi olan öğrencilerimiz şimdiden KASIM Ayında yapılacak sınava hazırlanmaları gerekmektedir.)*********

       *önceki yönetmelik ve buna bağlı uygulamalarda Her Ders kesim snrası ve eylül aylarında yapılan ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI bu yönetmelikte yer almamıştır.Bu itibarla öğrencilerimize önemli uyarı yaparak  ders yılı sonu itibarı ile sınıflarını bir şekilde gçmeleri gerektiği konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ederim.

      *Yönetmeliğin 59. maddesi Sınıf Tekrarını ve öğrenim hakkını belrlerken önceki yıllardan farklı olarak birden fazla sınıf tekrar eden öğrencinin ilşiğinin AÇIK LİSE veya AÇIK MESLEK LİSESİNE kayıtlarının yapılmasını hüküm altına alınmıştır.

      *69.maddede diplomayı düzenleyen yönetmelik Diploma HARÇ ücretini lkaldırmıştır.

       *Yeni yönetmelik önceki yönetmelikte bulunan TASDİKNAME kavram ve uygulamasına yer vermemiş olup,Zorunlu eğitim uygulamsı bunun yanında okuldan ilşiğin kesilmesi ve Açık Öğretime yönlendirme durumlarında 73.maddede bulanan ÖĞRENİM DURUM BELGESİ düzenlenecektir.

     *Yönetmeliğin Öğretmenlerimizi ilgilendiren 87.maddesine göre bundan böyle öğretmenlerimiz derslerin kesildiği tarihten 1Temmuza kadar ve 1 eylül den okulların açıldığı güne kadar İlköğretim öğretmenleri gibi Mesleki Çalışmalar yapacaklar ve bu çalışmalar ekders kararlarında belirtildiği üzere 2 haftayı geçmeyecek şekilde haftalık saat ekders üzerinden ücretlendirilecektir.

       YENİ ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİNİN TÜM PAYDAŞLARIMIZI ENÇOK İLGİLENDİREN MADDELERİNİ İRDELEMEYE ÇALIŞTIM.YENİ YÖNETMELİK TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLASI DİLEĞİ İLE...

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              Resul GÜNENÇ

                                                                                                                                                                                                                             Müdür Yardımcısı Yayın:08.09.2013 - Güncelleme:09.09.2013 - 00:01 - İlgili Birim : web yayın - İlgili Birim Telefonu : 3784466592